İLAM SUFFE MECLİSİ

İlmî Araştırmalar Merkezi - Lisan Dönemi İlmî Ders Halkası (Suffe Meclisi)

VAR OLUŞ GAYEMİZ

Ders halkaları; soy kütüğünde İbn Mes’udlar, İbn Abbaslar, Ebû Hanifeler, Evzâîler, Serahsîler, Kemalpaşazâdeler, Mustafa Sabri Efendiler, Zâhid Kevserîler olan muazzez ilim nesebinin son halkasındaki kahramanları yetiştirmeyi gaye edinen manevi fakültelerdir. Ders halkaları; inşa edilmeye çalışılan yeni dünya düzenine ve kutsal tanımayan moderniteye rağmen muazzez İslam davasına sahip çıkacak ve kurtuluşu “köklerinde” arayacak; keşf-i kadîmi mesnet bilip ulu hocaları olarak Necip Fazılları, Sezai Karakoçları, Mehmet Akifleri üstat telakki edecek; iman-fikir ve harekette “Kim var?” denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ”Ben varım!” deme hüviyetini kendinde bulabilecek; ilimde, irfanda ve fikirde kendini yetiştirmiş ve tekâmülünü ehl-i sünnet çizgisine sarılmakla elde etmiş hasbî insan yetiştirmeyi dert edinen üniversitelerdir. Ders halkaları; Tanzimat’la başlayıp son asırda tamamen yitirdiğimiz ilim, irfan ve kültür atlasını yeniden kadim ulema çizgisine taşımayı ve “düştüğü yerden kalkmayı” esas mesele kabul eden; kürsüsünde baş müderris olarak Ebussudların, İbn Hümamların yer aldığı medreselerin adıdır. Ve ders halkaları; ümmetin problemlerine hal çaresi arayacak nitelikte ilmî alt yapı ve müktesebâtı haiz dertli ve hasbî insan yetiştiren; “lâyığına muhabbet, müstehakına nefret” nazarıyla eşyaya bakmayı ısrarla telkin eden ve meşruiyetini Hz. Mustafa’nın manevi mirasından alan kutlu üniversitenin vücuda gelmiş halidir. Müstakim bir nesil yetiştirmeyi esas mesele telakki eden SUFFE MECLİSİ, Süleymaniye’nin, Selimiye’nin ve Fatih Medreselerinin yeniden neşv-ü nemâ bulmasının yollarını arayan; devraldığımız mirasın manevi emanetine liyakat göstermeyi gaye edinen; Necip Fazılın “Büyük Doğu” ve Sezai Karakoç’un “Diriliş Ruhuna” sahip gençlerini yetiştirmeye hizmet eden müessesenin adıdır.

Suffe Meclisi, ibâre ve metnin ifadeye dönüştüğü; ilim, fikir ve hareketleriyle; muhalled eserleriyle; ümmetin problemlerini dert edinmesiyle; kadim ulemanın açtığı yolu yön telakki eden medresedir.

Suffe Meclisi, Hz. Mustafa’nın sünnetini hayatın tüm şubelerine teşmil etme, yıkılmaya ve zedelemeye çalışılan Ehl-i Sünnet omurganın, yeniden hayata hâkim olmasını temin edebilmeye taliptir. Tefsir’de son sözü yine Beydâvîlere, Ebussuudlara; Fıkıh’ta Ebû Hanifelere, Şâfîlere, Serahsîlere; Hadis’te Buhârî, Müslim, Ebû Dâvudlara; Kelam’da Cürcânî, Teftezânîlere vermeyi; Süleymaniye ve Fâtih kütüphanelerine asıl maksadına müncer olarak yeniden girebilmek; hayatı oradan okuyabilmeyi gaye edinir.

İLMÎ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ SUFFE MECLİSİ İLMÎ DERS HALKASI

İLAM, (İlmî Araştırmalar Merkezi) Hüdâyi vakfı içerisinde akademik dünyaya açılan bir pencere olmakla beraber ilmî ve fikrî olarak yetiştirdiği talebelerle kuruluşundan beri var olagelen ilmî hüviyetini idâme ettirme noktasında ayrı bir konumu haiz bulunmaktadır. Gerek İstanbul’daki farklı üniversitelerin muhtelif fakültelerinden aldığı talebelerle, gerek maişet temininin yanı sıra fikrî ve manevî olarak kattığı zenginlik ve müktesebatla ve gerekse araştırmacılara tanıdığı imkân ve olanaklarla metropol bir şehir hususiyeti arz eden ve alternatifleri küçümsenemeyecek derecede dirayetli olan İstanbul’da –haklı olarak- hatırı sayılır bir konumu teşkil etmektedir. Yakın geçmişte yaptığı birtakım değişikliklerle İlahiyat talebelerine ayrı bir ihtimam göstermesi ve okulda alınan derslerin yanı sıra ikinci bir üniversite olarak telakki edilebilecek ders halkaları ile kadim ulemanın çizgisini devam ettirme ameliyesi İLAM’ın, “müstakim bir nesil” yetiştirme gayesinin açık bir tezahürü olarak kabul görmektedir. İlahiyat talebelerinin seminer ve sohbetlerle bilinçlendirilmesi ve varlık sebeplerinin farkına varacak şekilde yönlendirilmesi, alınan araştırmacıların özel bir program ile aynı gayeye mebni olarak takviye edilmesi var oluşuna ve kuruluşuna muvafık hareket etmesi açısından İLAM’ın çizgisini tayin ve tespit etmektedir.

DERS HALKASININ İŞLEVİ VE MAHİYETİ

Ders halkalarından maksat; ümmetin problemlerine hal çaresi arayacak nitelikte ilmî alt yapı ve müktesebâtı haiz dertli ve hasbî insan yetiştirmektir. Miras olarak devraldığımız ilim-irfan atlasının temelini oluşturan ve zaman içerisinde kendini revize ederek ilk kurulduğu günden beri asırlar boyu âlim-ulema yetiştiren muhkem medrese eğitiminin günümüz şartlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeniden neşv-ü nemâ bulmasını temin ve tesis etmektir. Kadim ulemadan devraldığımız ilim-irfan hazinesinin “miras yediciliğini” yapmak değil; “sahipsizliğe” terk edilen bu kutlu mirası ziyadeleştirerek geleceklere nakletmektir. Muhkem sarf-nahiv birikimi ve ilmî/fikrî müktesebatın mezcedildiği bir muhteva ile program tertip etmek; modern zamanda teşekkülü muhal olarak telakki edilen ilim-irfan akademyasının yeniden hayat bulmasına zemin hazırlamaktır. Talebenin hem alet ilimlerinde hem de âlî ilimlerde yetkin ve meleke sahibi olmasına alt yapı sağlamaktır. Bu zaviyeden değerlendirildiğinde ilim tahsilini talebenin zihninde ihtiyaç ve hatta zorunluluk haline getirebilmek ehemmiyet arz ettiğinden; kendilerinden devraldığımız Osmanlı’nın ilim-irfan ve kültür atlasına sürekli vurgu yapmak; Süleymaniye ve Fatih medreselerinin yeniden neşv-ü nemâ bulmasının hal çaresini aramak; metruk halde bırakılmış müellefâtın yeniden gözden geçirilip telif edildikleri esas gayeye müncer hale gelebilmesini sağlamak için bu ders halkalarının keyfe bağlı bir durum değil zaruret arz ettiği hususu özel bir konumu haiz bulunmaktadır. Bununla birlikte ders halkalarının, zihinlerde oluşan “ilahiyat fakültesi destek ve takviye programları” algısından arındırılması hayâtî önem taşımaktadır.

SUFFE MECLİSİ DERS HALKASI DERS PROGRAMI VE OKUTULAN DERSLER

Suffe Meclisi, İstanbul’da herhangi bir örgün İlahiyat Fakültesi’nde okuyan talebelere yönelik, tamamı İslâmî İlimlere dair kadim Arapça eserlerin okutulduğu bir ders halkasıdır. Muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgât ve diğer “âlet ilimlerinin” yanı sıra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Usûl-ü Fetva gibi “âlî ilimleri” ders olarak okutmaktadır. Ders saatleri birinci ve ikinci örgün eğitimde okuyan talebelerin okul ders saatlerine göre tayin edilmekte olup dersler birinci öğretimler için 16.00; ikinci öğretimler içinse saat 08.30’da başlamaktadır. Her sene yeni talebe alan Suffe Meclisi’nde dersler Ekim başında başlamaktadır ve kış tatilinde 1 hafta; yaz tatilinde 2 hafta olacak şekilde izin yapmaktadır. Böylece tüm sene boyunca derslere ara verilmeden devam edilmekte olup 5 senelik program ve müfredata riayet edilmektedir. Dersler haftanın 6 günü devam ediyor olup sadece pazar günleri ders yapılmamaktadır. Evi İstanbul’da olan talebeler ise ev iznine 2 hafta aralıklarla çıkıyor olup sair zamanlarını diğer ders arkadaşlarıyla birlikte mütâlaa ile doldurmaktadır. Bu şekilde ikinci bir fakülte şeklinde değerlendirilebilecek Suffe Meclisi, sınırlı zaman olan 5 senelik fakülte sürecini hakkını verecek şekilde ikmal etmeyi hedeflemektedir.

Bunlarla birlikte okullarda tartışılmakta olan ve ilahiyat talebesini yakından ilgilendiren tarihsellik hermenotik, modernizm gibi mes’elelere dair mülahazalar muhtelif zamanlarda ele alınmakta olup bunlarla ilgili okumalar yapılmaktadır. Necip Fazıl, Sezâi KARAKOÇ ve Mehmet Akif gibi iman, fikir ve harekette tecessüm eden ulu kahramanların fikir ufkuna dair okumalar yapmaya teşvik edilmekte olup, metinden ve ibareden alınan ilhamın müstakim bir fikir örgüsüyle ifade edilmesi gaye edinilmektedir. Başkenti İstanbul olan büyük ilim ve fikir atlasının kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve düştüğü yerden kalkabilmesi için kendi karargâhlarımız olan medrese ve kütüphanelerimizi hayata dâhil etmenin ve hayatı yeniden tanzim edebilmenin yollarını aramaktadır.


 

Başvuru Şartları:

1.    Programa İstanbul’da Örgün İlahiyat Fakültesi’nde veya Din Kültürü bölümünde okuyan hazırlık ya da 1. Sınıf öğrencileri alınmaktadır,
2.    Program süresi 5 sene olup program boyunca derslere devam etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
3.    Mülakat ile öğrenci alımı yapılmakta olup başvuru ve mülakat tarihleri www.ilam.org.tr adresinden duyurulmaktadır.

Notlar:

1.    Dersler haftanın 6 günü devam ediyor olup sadece Pazar günleri ders yapılmamaktadır.
2.    Programa katılıp almayı hak eden öğrencilere program sonunda icâzet verilecektir.
3.    Senenin belli günlerinde izin yapılıp yaz ve kış tatillerinde derslere devam edilmektedir.
4.    Programa katılan tüm öğrencilere barınma imkânı ve burs verilmektedir.
5.    Program Erkek Öğrencilere yöneliktir.

BAŞVURU ve İLETİŞİM

Mehmet BÜYÜKMUTU
Tel : 0216 342 02 06
Mail :  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul Tel: 0216 428 39 60 Faks : 0216 327 75 83

© Copyright, İlmi Araştırmalar Merkezi - İLAM
Web design İLAM Bilişim- S. Kaya